Flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban


  • ГЛАВА 113 - Ни в коем случае! - крикнул мужчина с короткой стрижкой, глядя в камеру.
  • NKFI-EPR:Teljes projekt lista

Balra fent: A koleratoxin összeépülése és szekréciója az Eps 2-es típusú szekréciós rendszeren keresztül Vibrio cholerae baktériumban. Itt szerelôdnek össze a végleges, többalegységes toxinná AB 5. A számos fehérjébôl felépülô, 2-es típusú szekréciós rendszer Eps segítségével jutnak át a külsô membránon KM az extracelluláris térbe EC.

Az A- B- N- fehérjék itt részt vesznek ugyan a komplex felépítésében, de nem minden baktériumban szükségesek a sikeres szekrécióhoz. A csak a Gram-negatív baktériumokban elôforduló TTSS rendszer szerkezeti és funkcionális hasonlóságot mutat a bakteriális flagellummal.

A flagellinalapú receptorok baktériumokkal nagy mennyiségben olcsón termeltethetôk, a sejtek feltárása nélkül könnyen tisztíthatók, s emellett még a flagellin polimerizációs képességénél fogva rendkívül nagy felületi kötôhelysûrûségû filamentáris objektumok építésére is alkalmazhatók. Filamentáris receptoraink az ivóvizek nehézfémekkel való szennyezettségének mérésére szolgáló optikai szenzorok alapeleméül szolgálhatnak.

Sebestyén, A. Flagellin-based receptors can be produced easily and inexpensively by bacteria, and purified with an ease without lysing the cells. Moreover, flagellins, due to their polymerization ability, can be used to build filamentous structures with a very high binding site density on their surface.

Our filamentous receptors may serve as basic recognition units of optical sensors to flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban heavy metal contamination of fresh waters. Bevezetés Az élô szervezetekben rengeteg példát láthatunk arra, hogy egyes fehérjék rendkívül specifikus molekulafelismerési sajátságokat mutatnak. Számos mikroorganizmusban találhatók olyan fehérjék, amelyek átmenetifém- és nehézfémionok erôs és szelektív megkötésére, azok közegbeli koncentrációjának precíz érzékelésére képesek [1,2].

Sok fémkötô fehérje esetében ismertek azok a szerkezeti motívumok, amelyek meghatározó szerepet játszanak az adott célmolekula felismerésében és megkötésében. Ezeket a rendelkezésre álló szerkezeti információkat kihasználva szeretnénk a baktériumok flagelláris filamentumait felépítô flagellinfehérjét megfelelôen módosítva olyan mesterséges receptorokat létrehozni, amelyek nemcsak egy adott nehézfémion felismerésére és erôs megkötésére képesek, de különféle nanométeres struktúrák is építhetôk belôlük.

A flagellinreceptorok az antitesteknél és más eddig ismert mesterséges fehérjereceptoroknál lényegesen egyszerûbben és olcsóbban, flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban baktériumsejtek feltárása nélkül, nagy mennyiségben elôállíthatók. A flagellinfehérje jellemzése A flagellumok a baktériumok mozgásszervei [3].

NKFI-EPR:Teljes projekt lista

A bakteriális flagellumok helikális filamentumai a sejtmembránon kívül helyezkednek el, a flagellinfehérje több tízezer kópiájából épülnek fel [4] 1.

A flagelláris filamentumok önszervezôdô rendszerek, vagyis a flagellinmonomerek spontán módon képesek összeállni a natívval megegyezô szerkezetû filamentumokká, megfelelô körülmények között. A flagellin polimerizációja könnyen kontrollálható [5,6], a kialakuló filamentumok a fizikai-kémiai behatásokkal szemben stabilisak, a proteázokkal szemben ellenállók, szerkezetüket atomi precizitással ismerjük [7,8].

Az aminosavszekvenciák összehasonlító vizsgálata felfedte, hogy a kb. A különbözô eredetû flagellinek molekulatömege széles határok között változik 28 65 kdaa különbségek a centrális régió eltérô méretébôl adódnak. A flagelláris filamentumok flagellinalegységei 11 protofilamentumba rendezôdnek [4], amelyek egymással szorosan kölcsönhatva alakítják ki a filamentumok szerkezetét 1. Csupán a flagellinalegységek konzerválódott terminális régiói vesznek részt a filamentumépítésben [7,8], míg centrális részük a filamentumok felszínén található, kívülrôl könnyen hozzáférhetô D3 domént alkotja 2.

A flagellinmolekula rendezetlen terminális régióinak szerepe az alegységek kölcsönhatásaiban címû dolgozatával 2. Jelenleg a flagelláris exportapparátus jellemzésével, illetve egy rekombináns fehérjék szekretálására képes bakteriális expressziós rendszer kifejlesztésén dolgozik. Doktori munkája nagyérzékenységû analitikai eljárások kidolgozása volt higanyspecieszek kimutatására környezeti mintákban. Posztdoktori ösztöndíjjal Japánban töltött egy évet, majd tôl a Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet munkatársaként fehérjereceptorok szenzorfelületre történô immobilizációjával foglalkozik.

  1. Беккер оказался в центре длинной скамьи в задней части собора.
  2. К несчастью для того, кто это придумал, коммандер Стратмор не нашел в этой выходке ничего забавного.
  3. Helminták az emberi test tünetei
  4.  - Вводите ключ и кончайте со всем .
  5. Из носа у него пошла кровь.

Vonderviszt Ferenc ben szerzett fizikusi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Összesen több mint hat évet töltött vendégkutatóként Japánban óta dolgozik a Pannon Egyetemen, jelenleg a Mûszaki Informatikai Kar Nanotechnológia Tanszékének tanszékvezetô egyetemi tanára ben kandidátusi fokozatot szerzett, majd ben az MTA doktora lett. Széchenyi Professzori ösztöndíjas volt és között. Fô kutatási területe a bakteriális flagellumok szerkezetének és mûködésének jellemzése, illetve a fehérjék nanotechnológiai alkalmazása.

A D3 domén jó célpontot nyújt a génsebészeti beavatkozások számára, az önszervezôdô képesség megzavarása nélkül könnyen módosítható. A D3 domén felépítésében a flagellin aminosavszekvenciájának szegmense vesz részt. A D3 egy szokatlan β-hordó szerkezetû domén, amely négy β-láncból és egy rövid α-helikális szegmensbôl épül fel [7,8].

  • Parazita gazda válasz Absztrakt Az afrikai trippanoszomák, a Trypanosoma brucei spp.
  • Все данные, свидетельствующие о том, кто чем владел, должны были исчезнуть навсегда.
  • Он был настолько погружен в свои мысли, что не заметил человека в очках в тонкой металлической оправе, который следил за ним с другой стороны улицы.

A domén külsô közeg felé nézô a filamentum tengelyétôl legtávolabbra esô felszínét három hurokrégió alakítja ki, nevezetesen a L1a L2 és L3 szegmensek 3. Ezen hurokrégiók aminosavszekvenciáit megváltoztatva módosíthatjuk a Flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban domén felületi tulajdonságait, ezáltal ott specifikus kötôhelyek töltésmintázatok, topográfia kialakítására nyílik lehetôség.

Teljes projekt lista

A domén külsô közeg felé nézô felszínét a L3a L2 és a L1 hurokrégiók alakítják ki. Flagellinalapú filamentáris receptorok létrehozása A flagellin polimerizációs képességét megôrizve, a D3 domén módosításával kívánunk létrehozni flagellinalapú mesterséges receptorokat. A D3 domént vázszerkezetként alkalmazva mesterséges receptorok többféle módon is elôállíthatók: 1 a L1, L2, L3 hurokrégiók aminosavszekvenciáit módosítva mesterséges evolúciós eljárások 18 21 alkalmazásával; 2 a L1, L2, L3 hurokrégiók kötési tulajdonságainak célzott megváltoztatásával, fehérjetervezés alkalmazásával, más fehérjékben megfigyelt kötôszegmensek, illetve kívánt tulajdonságú oldalláncok beépítésével; valamint 3 specifikus kötési tulajdonságú molekulák, fehérjék D3 domén felületére való rögzítésével.

Eredményeink szerint a D3 domén önmagában is stabilis szerkezet, amely mesterséges receptorok vázeleméül szolgálhat. A D3-alapú receptorok az IgG-molekulákkal szemben számos elônnyel kecsegtetnek, mert stabilisak, kisméretûek, továbbá baktériumokkal egyszerûen és olcsón termeltethetôk.

Az eddig ismeretes mesterséges fehérjereceptorokhoz képest azonban igazán figyelemre méltó elônyöket a D3 doménjükben fenti módon módosított flagellinreceptorok elôállítása és alkalmazása ígér. Elsôsorban azért, mert a mesterséges flagellinreceptorokból filamentáris receptorstruktúrák építése válik lehetôvé. Egyfajta flagellinbôl a polimerizációs folyamat precíz szabályozásával kívánt méretû filamentáris struktúrák építhetôk hosszuk a 0,1 10 µm tartományba eshetamelyek több száz, de akár több tízezer alegységet is tartalmazhatnak.

Ezen filamentumok felületén rendkívül nagy kötôhelysûrûség érhetô el, flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban kötôhelyek távolsága kb.

Így az egyes receptoralegységek megfelelô sûrûségû térbeli elhelyezéséhez nincs szükség speciális hordozó mátrixra, s további elônyt jelent, hogy a filamentáris szerkezetet alkotó receptoregységek azonos lokális környezetben találhatók.

A nagy kötôhelysûrûség még kis molekulatömegû ligandumok esetén is pl. Ni- és As-kötô flagellinvariánsok létrehozása A természetes Ni-kötô fehérjékben a Ni-ionok koordinálását általában több 2 4 hisztidinoldallánc imidazolcsoportja végzi. A rendelkezésre álló adatok szerint ez a szegmens erôsen nyújtott konformációjú, végeinek távolsága közel 20 Å.

Ezt az arzénkötô szegmenst kívántuk a flagellin D3 doménjébe beépíteni. Számítógépes molekulamodellezés segítségével megállapítottuk, hogy a D3 domén Ala Thr öblös felületi hurokrégiója megfelelô vázként szolgálhat az arzénkötô motívum befogadására. Az Ala Thr szegmenst a Flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban doménbôl kivágtuk, majd ennek paraziták, hogyan kell kezelni, eszközök és gyógyszerek ültettük be az arzénkötô motívumot.

A megtervezett Ni-kötô flagellinvariánsokat irányított mutagenezis alkalmazásával állítottuk elô, míg az As-kötô mutánsokat többlépcsôs PCR segítségével készítettük el. A mutáns géneket szekvenálással ellenôriztük, majd flagellindeficiens SJW Salmonella-törzsbe transzformáltuk ôket.

Valamennyi esetben a mutáns flagellinek nagy mennyiségben flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban, és hatékonyan exportálódtak a baktériumsejtekbôl. A mutáns flagellinek megtartották polimerizációs képességüket, ammóniumszulfát hatására a natívakkal megegyezô morfológiájú filamentumokat képeztek. Izotermális titrációs mikrokalorimetria alkalmazásával végeztük el a mutánsaink fémkötô képességének kvantitatív jellemzését. Legerôsebb Nikötést a Leu Val Lys Ser oldalláncok hisztidinre cserélésével létrehozott variáns mutatott 4.

Az elôállított Askötô flagellinmutáns esetén ugyancsak µm-os egyensúlyi állandójú arzenitkötést mutatott. Flagelláris filamentumok felületi rögzítése Kutatásaink fontos célja, hogy a flagellinalapú nehézfémkötô receptorokból nagy felületi kötôhelysûrûségû filamentáris receptorstruktúrákat építsünk, majd azokat optikai érzékelôk felületére rögzítve olyan szenzorelemeket hozzunk létre, amelyek optikai úton képesek detektálni a mintában található nehézfémek kötôdését.

Elôkísérleteket végeztünk annak kiderítése érdekében, hogy flagellinbôl épített filamentumok miként rögzíthetôk különbözô tulajdonságú felületeken.

Megfigyeléseink szerint a flagelláris filamentumok a sima tisztított üvegfelszínhez preferáltan egyik végüknél fogva erôsen kitapadnak, s a felület nagy filamentumsûrûséggel lefedhetô. Fluoreszcens festékkel FITC jelölt filamentumokat használva teljes belsô visszaverôdési fluoreszcens TIRF spektroszkópia segítségével jelenítettük meg a beborított felületet. A flagelláris filamentumok teljes hosszukban ráfeküdtek erre a hidrofil tulajdonságú felületre 5. Kitapadásuk erôssége és stabilitása lehetôvé tette, hogy atomierô mikroszkópiával AFM jellemezhessük a flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban lefedettségét.

Összefoglalás Kutatásaink megmutatták, hogy a flagellin polimerizációs képességének megôrzése mellett a D3 domén szerkezetének számítógépes molekulamodellezésen alapuló módosításával nehézfémek megkötésére képes receptorfehérjék állíthatók elô. A flagellinreceptorokból képzett, nagy felületi kötôhelysûrûséggel rendelkezô filamentumok alkalmas hordozóra egyszerûen rögzíthetôk. Távolabbi célkitûzésünk, hogy az L1 L3 hurokrégiók aminosavszekvenciáit módosítva mesterséges evolúciós eljárások [12,13] alkalmazásával hozzunk létre az antitesteknél elônyösebb tulajdonságokkal rendelkezô flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban célmolekulák hatékony felismerésére és megkötésére képes receptorokat.

Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozunk Dr.

Teljes projekt lista

Irodalomjegyzék [1] Busenlehner, L. FEMS Microbiol. In: E. Cellular and molecular biology. Neidhart, F. American Society for Microbiology, Washington D. Nature, [8] Yonekura, K. Nature, [9] Joys, T. Nature, [12] Tao, Flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban. A Magyar Biokémiai Egyesület nevében szívbôl gratulálunk a kitüntetettnek.

Az emberi szervezet immunrendszerének szerepe a test saját sejtjeinek védelme a külsô betolakodókkal szemben. A legtöbb esetben sikerül is flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban idegen élôlényeket elpusztítani, ám néhány esetben mégis a vírusok, baktériumok, protozoák gyôznek.

A baktériumok gyôzelmének kulcsa legtöbbször az, ahogyan elkerülik, hogy a természetes immunrendszer falósejtjei elpusztítsák ôket. Ezt számos, ötletes stratégiával sikerül elérniük. Közülük néhánynak már a molekuláris háttere is ismert. Rada, B. The role of the human body s immune system is protection of our own cells against outside invaders.

In most cases it succeeds to destroy the foreign creatures but sometimes the viruses, bacteria and protozoa flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban. The key element of the victory of bacteria is mostly the evasion of destruction by phagocytes of the innate immune system. They manage it by means of several tricky strategies. In some cases the molecular basis for evasion of these innate immune defense systems is already known. A kórokozók gazdaszervezet-beli túlélésének egyik lehetôsége, hogy a test olyan területein telepszenek meg, ahova kalapacsfeju laposféreg fagociták nem jutnak el bôrfelszín, húgyhólyag, egyes mirigyek belsô tere.

Más mikroorganizmusok álcázzák magukat, elfedik idegen felszínüket az emberi szervezetben sajátként azonosított anyagokkal, és így elkerülik, hogy az immunrendszer sejtjei és molekulái felismerjék ôket.

Ezt a trükköt alkalmazza a Staphylococcus aureus, ugyanis sejthez kötött koaguláz enzime vérlavadást indukál, és így az alvadék flagellaris motilitás eukarióta emberi parazitákban a baktérium felszínét. A vérbajt okozó Treponema pallidum pedig fibronektint köt meg a felszínén. Indukált fagocitózis Jól bevált módszer, hogy a baktériumok a test más, nem az immunrendszerhez tartozó sejtjeibe vetetik fel magukat indukált fagocitózissal. Erre jó példát szolgáltatnak a vérhast okozó, Gram-negatív Shigella-fajok.

A bélbe bejutott baktériumok fagocitózisra késztetik a lista helminthiasis. Ennek módja azonban nem a klasszikus cipzár-modell, hanem makropinocitózis.

Fehérje transzlokáció Absztrakt A trippanoszomok a komplex életciklusuk során a különböző fogadó környezetekhez való alkalmazkodás mesterei. A nagyszabású proteomikus megközelítések információt szolgáltatnak a sejtek szintjén bekövetkező változásokról, és szisztematikus módon. Az egyes komponensekkel kapcsolatos részletes munka azonban szükséges ahhoz, hogy molekuláris szinten megértsük az adaptációs mechanizmusokat.

Ekkor a virulenciaplazmidon kódolt és a bélhámsejtekbe bejuttatott, effektor fehérjék a citoszkeleton átalakítását eredményezô jelátviteli folyamatokat indítanak meg a célsejtben, amelyek filo- és lamellipodiumok megjelenését vonják maguk után a sejtfelszínen. Így a kórokozó nagyobb mennyiségû extracelluláris folyadékkal együtt kerül be a fagoszómába, miután a keletkezett membránkitüremkedések körbeölelték.

Shigellák esetében eddig három végrehajtó fehérjét sikerült azonosítani. Az IpaA nevû faktor a bélsejtek vinculinmolekuláihoz kötôdik és aktiválja azokat. Ennek eredményeképpen az aktinfilamentumok átszervezôdnek, és megjelenik a fagocitotikus csésze.