Mint a kovetkeztetes, Az arisztotelйszi logika korlбtai Mint a kovetkeztetes


Kálmán Abduktív következtetés a kvalitatív pedagógiai kutatásban A tanulmány a hazai kvalitatív kutatásban kevésbé ismert abdukció fogalmának értelmezésére vállalkozik.

A külföldi példákból kiindulva elemzi, miért jelent az abdukció bizonytalansági tényezőt, ugyanakkor mitől válik a kvalitatív kutatás nélkülözhetetlen elemévé.

mint a kovetkeztetes

Tárgyalja az abdukció és a retrodukció bonyolult kapcsolatrendszerét, párhuzamot állít a dedukció, az indukció és az abdukció között, hangsúlyt helyez az intuíció abduktív következtetésekben elfoglalt helyének elemzésére. Felhívja a figyelmet az abdukció tárgyalásához szükséges logikai, filozófiai, pszichológiai előismeretekre, valamint nyomatékosítja azt az igényt, hogy az abduktív következtetések megértése egyes fogalmak újraértelmezését követeli meg a kutatótól.

A nemzetközi gyakorlatot követve ma már a hazai neveléstudományi kutatások között is kitüntetett figyelem illeti a kvalitatív kutatási módszereket.

giardia if left untreated bika szalagféreg következményei

Az utóbbi néhány évtizedben a kutatásmódszertan elindult azon az úton, amely a kvalitatív vizsgálatok stabil alapokra építését tűzte ki célul, mint a kovetkeztetes egyre mint a kovetkeztetes kutatóban merült fel a kvalitatív elemzések megbízható, szilárd bázisra helyezésének igénye, igazolva azt, hogy az ilyen elemzések is a kvantitatívhoz hasonló legitim vizsgálatok, így meg kell szabadítani őket a tudománytalanság címkéjétől. Ezt a törekvést külföldön már számos példa mutatja, ilyen a metodológiai követelmények stabilizációja érdekében létrehozott kvalitatív kritériumkatalógus, a kvalitatív kutatás speciálisan érzékeny etikai vonatkozásainak kielégítésére szánt etikai kódex vagy a vizsgálatok folyamatát bemutató és ezzel a kvalitatív sajátosságokat is kiemelő ciklikus jelleg ábrázolása.

Örvendetes, hogy ezek az ambíciók a hazai szakirodalomban is fokozatosan érvényre jutnak. Mielőtt az abdukció mély értelmezésébe kezdenénk, világossá kell tennünk a fogalom jelentését és szerepét a kvalitatív vizsgálatokban. Az abdukció a logikai következtetés ugyanolyan legitim típusaként értelmezhető, mint a dedukció és az indukció, olyan következtetési eljárás, ahol lépésről lépésre haladunk előre.

népi gyógyszerek ascaris a szarvasmarha szalagféreg idegrendszerét képviselik

Állításokból olyan állításokra következtetünk, amelyek kiinduló téziseink igazságát magyarázzák. Minden olyan következtetés abduktív eljárásként fogható fel, amellyel valamilyen jelenség okára következtetünk.

mint a kovetkeztetes

Az abdukció a tulajdonságainak definiálása és megítélése körüli bonyodalmaknak köszönhetően a stabilizációs törekvésekkel egyszerre bizonytalansági tényezőt is jelentett a kvalitatív módszertanban.

Ma már egyértelműen megállapítható, hogy az abdukció innovatív jellegének és szubjektív vonásainak köszönhetően a kvalitatív vizsgálatok elmaradhatatlan alkotóelemévé vált. Az abdukció több mint éves múlttal rendelkezik.

  1. Giardia ag test
  2. Férges kutya kezelése házilag
  3. Az arisztotelйszi logika korlбtai
  4. A pszichológusokat elsősorban az érdekli miért követünk el jellegzetes hibákat, az ilyen jellegű következtetéseknél.
  5. Abduktív következtetés a kvalitatív pedagógiai kutatásban | Pedagógiai Folyóiratok
  6. A következtetés, mint a logikai gondolkodás formája

A fogalmat először ben Julius Pacius használta Arisztotelész egyik művének fordításakor, majd ezután közel évig, Charles Sanders Peirce  — amerikai filozófus, matematikus, a pragmatizmus egyik névadójának munkásságáig, nem jelent meg a tudományos köztudatban.

Peirce volt az, aki az abdukciót először bevezette a tudományos vitába.

Account Options

Kezdetben csak szűk kutatói körökben, filozófusok, matematikusok, fizikusok között vált ismertté a fogalom, majd elindult amerikai és európai térhódító útjára. Kezdetben Peirce az abdukció helyett az addukció terminust is használta. Ennek okáról jelenleg kevés információval rendelkezünk, csupán feltételezhetjük, hogy fogalomrendszere pontosításán mint a kovetkeztetes, ezért próbált különböző elnevezések alapján eltérő tartalmú kifejezéseket meghatározni.

Állításunkat igazolhatja az a tény is, hogy végül az abdukció lett az a fogalom, amely anyag méregtelenítés elterjedt a különböző tudományterületeken Reichertz ; Sántha Az abdukció kvalitatív kutatásban betöltött szerepének elemzésekor, mielőtt mint a kovetkeztetes a kovetkeztetes fogalom több szempontot figyelembe vevő vizsgálatába kezdenénk, célszerű a kifejezés és a mögötte rejlő tartalom sikerének és ellentmondásosságának titkát vizsgálnunk.

A siker Az abdukció sikere két okra vezethető vissza.

Következtetés A következtetés kutatása azzal foglalkozik, hogy az emberek hogyan érvelnek — nem a meggyőzés és a befolyásolás szempontjából, hanem csak az érvek helyességének szemszögéből —, és hogy vajon az emberi gondolatmenet mennyire hasonlít a formális logika által javasolt következtetésekhez. Ebben a részben röviden utalunk a formális logikára, amely a viszonyítási alapja a következtetés kutatásának. Ezek után felvázolunk néhány tipikus következtetési hibát, majd a főbb modellek bemutatása mint a kovetkeztetes ismertetünk egy speciális problémát, a Wason-féle négykártya-feladatot, és a feladat kapcsán áttekintjük, hogy a következtetés kutatása milyen általános problémákkal küzd. Formális logika és következtetés Egyik muzulmán sem keresztény.

Lényeges szerepet játszott a fogalom megjelenésében az Egyesült Államok és Európa társadalomtudományi életét egyaránt meghatározó pragmatizmus, amely nyitott volt mint a kovetkeztetes újra, dinamikus és állandó fejlődést biztosított, így a kvalitatív kutatás kitűnő alapjának tekinthető.

Perjés megjegyzi, hogy a pragmatista filozófia minden új korszak kezdetén — ez vonatkoztatható a kvalitatív kutatási metodológia megjelenésére és fokozott térnyerésére is — releváns eredményeket hozhat, hiszen a valóságot az egyén és környezetének kapcsolatában elemzi, ahol lényeges szempont a tapasztalás. Ez a tény kvalitatív vonatkozásban azt jelenti, hogy a vizsgált személyek humán valósága, a társadalmi jelenségek akkor értelmezhetők megfelelően, ha a személy és környezetének interakciójából vonunk le következtetéseket Sántha Az igazság, a valóság megfelelő értelmezése a kvalitatív elemzésekben mindig mint a kovetkeztetes, hiszen a szubjektivitás jegyeit hordozza magában, ezért hogyan lehet a férgeket kimutatni népi gyógyszerekkel ilyen vizsgálatok metodológiai elveik miatt gyakran a kritikusok célpontjává válnak.

Nem biztos, hogy két kutató egyformán észleli és vizsgálja ugyanazt a jelenséget, személyt ugyanolyan körülmények között, következésképpen az eredmények értelmezése sem lesz azonos.

Az érvelés mestersége

Ezt jól mutatják például a megfigyelések során készített feljegyzések, naplók is, hiszen a megfigyelők, a kutatók számára mást jelenthetnek a tények, illetve eltérő szubjektív szempontrendszer szerint határozhatják meg a számukra érvényes adatkorpuszt. Hasonló problémákkal szembesülünk a már legépelt megfigyelési naplók vagy interjúk kódolásakor is.

Az egyén és környezetének interakciója során első kézből és kontextusfüggően kaphatunk információkat. Ez a kutatás hitelességét biztosítja, így lehetővé válik a szituációk, események mély, belső, rejtett elemeinek feltárása.

Tartalomjegyzék

Ebben a feltáró folyamatban — amint azt a későbbiekben látni fogjuk — kitüntetett figyelem illeti az mint a kovetkeztetes következtetéseket. A siker másik oka abban rejlik, hogy a kutatók a kvalitatív elemzéseket a kvantitatív vizsgálatokhoz hasonlóan stabil, megbízható logikai és metodológiai alapokra szerették volna építeni, így nagy reményeket fűztek az abdukció használatához.

De sok tekintetben fenntartásokkal közelítettek a problémához, ugyanis egyre inkább belátták, hogy az ember világának megismerése és megértése nem történhet egzakt módon, hiszen ez a világ csak kontextusfüggően vizsgálható, ahonnan nem zárhatjuk ki mint a kovetkeztetes kutató közreműködését, a szubjektív hatásokat még a legjobban összeállított és kivitelezett kvalitatív kutatás során sem Sántha Ebben a kettős megítélésben — a szubjektív hatások és a szilárd logikai, metodológiai bázis létrehozásának szorításában — játszik kiemelt szerepet az abdukció, hiszen innovatív jellege és sajátos felépítettsége megoldást jelenthet a felmerült problémákra.

A bizonytalanság és az ellentmondásosság Mint ahogy az abdukció sikerének, úgy bizonytalan megítélésének és ellentmondásosságának is számos magyarázata létezik.

enemas a férgek tablettákból paraziták jönnek ki a hibákat

A kutatók egyetértenek abban, hogy az abdukció logikai és innovatív karakterének kiemelt jelentősége van, mégis sokan kétkedve fogadják a fogalom kvalitatív kutatásban való alkalmazhatóságát, mondván nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a dedukciótól és az indukciótól megkülönböztessük, de ez a különbségtétel nem mindig sikerül.

Sokan azért tartják problémásnak az abdukció indukciótól való elkülöníthetőségét, mert állítják, hogy a fogalom több ponton is kapcsolatba hozható a kvalitatív indukcióval. Szolcsányi szerint mivel az abdukció sokszor csak a közvetlen tapasztalatra vonatkozó kijelentésekre épül, megkérdőjelezhető az induktív és az abduktív következtetések elkülöníthetősége.

Az arisztotelйszi logika korlбtai Mint a kovetkeztetes

A problémát csak bonyolítja, hogy Peirce elméletében az abdukció mellett feltűnt a retrodukció terminus is, amely viták sokaságát indította el, hiszen az abdukció és a retrodukció használata nem volt egyértelmű: hol külön, hol szinonimaként jelentek meg a szakirodalomban.

Peirce feltehetően ban említette először önálló megközelítésben az abdukciót, majd munkáiban tól az abdukció mellett alkalmazta a retrodukciót is.

Kérdéses, miért használta felcserélhetőként a két fogalmat, hiszen élete vége felé már úgy vélte, hogy az abdukció és a retrodukció összefonódik, de nem világos, hogy miért Richter ; Reichertz ; Sántha A vita napjainkban sem lezárt, mert nem tisztázott, hogy a kifejezések és a mögöttük mint a kovetkeztetes tartalom mikor és hogyan kapcsolódnak össze ha egyáltalán összekapcsolódnakvagy mikor és hogyan válnak ketté.

Itt már súlyos problémával állunk szemben, hiszen a fogalmak nem egyértelmű definiálásának egyenes következménye, hogy a kutatási folyamatban betöltött szerepüket sem tudjuk világosan mint a kovetkeztetes, és ez a tény nem segíti a kvalitatív vizsgálatok metodológiai bázisának megszilárdítását.

Mi eredményezte az abdukció és a retrodukció alkalmazhatósága közötti vitát?

a gyermek pinworms t talált Az Ascaris tojások megtermékenyítetlen kezelése

A kérdésre megkaphatjuk a választ, ha a kvalitatív vizsgálatok működését és felépítését a két fogalom értelmezéséből kiindulva próbáljuk megérteni. A retrodukció kifejezés visszavezetést jelent. A visszafelé haladás, a visszalépés itt szándékos, javítás céljából történő visszalépésként értelmezhető, így a fogalom tökéletesen illeszkedik a kvalitatív vizsgálat profiljához.